Przejdź do treści

Deklaracja dostępności

Fundacja Integralia zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do
integralia.pl.

  • Data publikacji strony internetowej:
    2024-05-12.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:
    2024-05-12.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia:
2024-05-12.

Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez Kinaole Sp z .o.o

Data ostatniego przeglądu deklaracji:
2024-05-12.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Angelika Golnau, angelika.golnau@integralia.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 58 559 46 82.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Teren przed budynkiem jest częściowo dostosowany pod kątem osób z niepełnosprawnościami. Dla osób poruszających się samochodem utrudnieniem na drodze są bramki wjazdowe, gdzie wysoko zamieszczono przycisk przywołujący recepcję lub ochronę. Dla pieszych trudnością mogą być chodniki pokryte brukowaną kostką. Przed budynkiem znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób uprawnionych, tzw. koperty oznaczone pionowym znakiem drogowym.

Budynek wewnątrz jest w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Do budynku można dostać się na dwa sposoby – korzystając z drzwi obrotowych lub z drzwi otwieranych automatycznie na przycisk. W recepcji zamontowana jest pętla indukcyjna. W pełni dostosowane toalety są dostępne za bramkami dostępu.

Chcesz być na bieżąco?