Przejdź do treści

polityka prywatności

1.   Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Grupy ERGO Hestia na rzecz integracji zawodowej osób z niepełnosprawnościami Integralia, zwana dalej „Fundacją” z siedzibą w Sopocie przy ul. Hestii 1, 81-731 Sopot, NIP 585-140-59-23, REGON 193032912, KRS 0000199278.
adres do korespondencji: ul. Jelitkowska 47, 80-342 Gdańsk
adres e-mail: fundacja@integralia.pl

2.   Kto jest inspektorem ochrony danych osobowych?

Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pan/Pani kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
adres do korespondencji: ul. Hestii 1, 81-731 Sopot
adres e mail: iod@integralia.pl

3.   W jakich celach Fundacja przetwarza dane?

Przetwarzamy dane osobowe w celach związanych z prawidłowym działaniem Serwisu oraz związanych z działalnością statutową Fundacji, to znaczy w celu:
a) doradztwa w sprawach aktywizacji społeczno-zawodowej – m. in. organizacji spotkań z doradcą zawodowym, planowania ścieżki rozwoju zawodowego, oceny rezultatów działań;
b) pośrednictwa pracy – przesyłania dokumentów aplikacyjnych do potencjalnych pracodawców, a także na potrzeby rozmów z pracodawcami;
c) wysyłki cyklicznego newslettera uwzględniającego informację na temat naszej działalności – m. in. o projektach doradczo-szkoleniowych, ofertach pośrednictwa pracy, organizowanych wydarzeniach; materiałach edukacyjnych;
d) umówienia się na spotkanie dotyczące oferty Fundacji;
e) obsługi spraw zgłaszanych przez formularz kontaktowy;
f) sprawozdawczych i statystycznych – na potrzeby wyznaczania optymalnych kierunków rozwoju usług fundacji;
g) obsługi ewentualnych roszczeń.
Dane podane w formularzach zamieszczonych w Serwisie są przetwarzane w celach wynikających z funkcji konkretnego formularza np. w celu obsługi procesu rekrutacji.

4.   Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie:
a) wyrażanej przez Pana/Panią zgody lub
b) na podstawie uzasadnionego interesu administratora – w przypadkach, w których przepisy prawa nas do tego upoważniają (m.in. marketing bezpośredni swoich usług, możliwość dochodzenia roszczeń) lub zobowiązują nas do przetwarzania danych osobowych (np. przepisy o rachunkowości, w celach sprawozdawczych i statystycznych).

5.   Jaki jest okres przetwarzania danych?

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do realizacji celu przetwarzania, a po tym czasie będą przechowywane w minimalnej, archiwalnej formie tak długo, jak przewiduje prawo (np. przechowywanie dokumentów księgowych).
Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody, robimy to dopóki nie wycofa Pani/Pani zgody.

6.   Do jakich podmiotów przekazywane są dane?

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywanie:
a) podmiotom współpracującym z Fundacją. Wśród nich wyróżnia się dostawców usług informatycznych, podmioty świadczące usługi archiwizacyjne, agencję obsługującą konto Google Adwords, dostawcy narzędzia rekrutacyjnego HR-Link,
b) podmiotom korzystającym z pośrednictwa Fundacji w rekrutacji kandydatów do pracy, tj. pracodawcom współpracującym z Fundacją na podstawie zawartej umowy;
c) przekazywane do mediów społecznościowych – kliknięcie we właściwą ikonkę spowoduje przeniesienie na właściwą stronę; każdy z dostawców mediów społecznościowych ustala własne zasady przetwarzania danych osobowych;
d) w wypadkach przewidzianych przez przepisy prawa, gdy tego rodzaju ujawnienie danych jest obligatoryjne.
Fundacja zapewnia, że wyżej wymienione podmioty przetwarzają przekazane przez Fundację dane wyłącznie w celach wykonywania łączących ich z Fundacją umów, z poszanowaniem przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.

7.   Czy Fundacja stosuje profilowanie i przetwarzanie automatyczne?

Fundacja nie stosuje mechanizmów automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania w stosunku do przetwarzanych przez nas danych osobowych.

8.   Jakie są uprawnienia osób, których dane osobowe są przetwarzane?

a) Prawo dostępu do danych – ma Pan/Pani prawo uzyskać od Fundacji potwierdzenie, czy przetwarzane są Pana/Pani dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, jest Pan/Pani uprawniony do uzyskania dostępu do danych oraz uzyskania informacji, dotyczących przetwarzania danych;
b) Prawo do sprostowania – może Pan/ Pani zażądać od Fundacji sprostowania dotyczących danych osobowych, jeżeli uważa Pan/Pani, że są nieprawidłowe lub nieaktualne. Można też zwrócić się do Fundacji o uzupełnienie, jeżeli uważa Pan/ Pani, że dane są, z uwagi na cel w jakim przetwarzamy dane, niekompletne.
c) Prawo do usunięcia danych osobowych (bycia zapomnianym) – oznacza to, że może Pan/Pani żądać od Fundacji usunięcia danych osobowych jeżeli:
– dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w jakich Fundacja ma prawo je przetwarzać,
– jeżeli Fundacja przetwarza dane na podstawie Pana/Pani zgody, która później została przez Pana/Panią wycofana,
– wniósł Pan/ wniosła Pani sprzeciw wobec przetwarzania przez Fundację danych,
– zdarzyło się, że pomimo dokładania przez Fundację wszelkich starań, by należycie chronić Pana/Pani dane i przetwarzać je w zgodzie z obowiązującymi przepisami, są one przetwarzane niezgodnie z prawem,
– przymus usunięcia danych wynika z celu wywiązania się przez Fundację z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie Rzeczypospolitej Polskiej
d) Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych – może Pan/Pani żądać od Fundacji ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli:
– kwestionuje Pan/Pani prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Fundacji sprawdzić prawidłowość tych danych,
– przetwarzanie danych jest w Pana/Pani ocenie niezgodne z prawem, ale sprzeciwia się Pan/Pani ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
– Fundacja nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Panu/Pani do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
– wniósł Pan/ wniosła Pani sprzeciw wobec przetwarzania przez Fundację danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Fundacji są nadrzędne wobec podstaw Pana/Pani sprzeciwu.
e) Prawo do przenoszenia danych – może Pan/Pani zażądać od Fundacji przesłania, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu komputerowego, Pana/Pani danych osobowych, które nam wcześniej Pan przekazał/Pani przekazała. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi, a także żądać od Fundacji, o ile jest to technicznie możliwe, przesłania danych bezpośrednio innemu administratorowi. Prawo do przenoszenia danych przysługuje Panu/Pani wyłącznie w odniesieniu do tych danych, które Fundacja przetwarza na podstawie umowy z Panem/Panią lub na podstawie Pana/Pani zgody.
f) Prawo wniesienia skargi do organu – ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest dla Fundacji Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub inspektorem ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej w pkt. 1 -2.

Chcesz być na bieżąco?