Przejdź do treści

regulamin serwisu

Regulamin serwisu internetowego integralia.pl

1. Definicje

1.1. Serwis – strona internetowa www.integralia.pl

1.2. Administrator – Fundacja Grupy ERGO Hestia na rzecz integracji zawodowej osób z niepełnosprawnościami Integralia  z siedzibą w Sopocie, przy ulicy Hestii 1, organizacja pożytku publicznego zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gdańsku, XVI Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000199278 w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

1.3. Regulamin – niniejszy regulamin serwisu internetowego www.integralia.pl

1.4. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Serwisu;

1.5. Usługi – usługi świadczone przez Administratora, które opisane zostały w pkt 4 Regulaminu.

2. Postanowienia wstępne

2.1. Regulamin określa zasady działania Serwisu oraz warunki świadczenia Usług.

2.2. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie w Serwisie, w formie umożliwiającej jego, odtwarzanie, utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego Użytkownika oraz jego wydrukowanie. Każdy może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

3. Warunki korzystania z serwisu

3.1. Rozpoczęcie przez Użytkownika korzystania z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu. Korzystanie z Serwisu rozpoczyna się z momencie wybrania adresu strony internetowej Serwisu. Zakończenie korzystania z Serwisu następuje bez konieczności składnia odrębnych oświadczeń, w chwili opuszczenia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu oraz zaprzestania korzystania Usług, które Serwis umożliwia.

3.2. Każdy z Użytkowników Serwisu zobowiązany jest do korzystania z Usług w sposób zgodny z prawem, niniejszym Regulaminem i specyfiką danej Usługi oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w szczególności Użytkownik zobowiązany jest do:
a) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań utrudniających korzystanie z Serwisu,
b) powstrzymywania się od zamieszczania w Serwisie treści powszechnie uznanych za nieobyczajne, niezgodnych z prawem lub naruszających cudze dobra osobiste lub majątkowe,
c) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prawo, dobre obyczaje lub cudze dobra osobiste lub majątkowe, w tym innych Użytkowników, a w szczególności powstrzymywania się od posługiwania się danymi innych osób jak własnymi danymi osobowymi.

3.3 Zakazane jest przesyłanie przez Użytkownika do Fundacji informacji i treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, mogących wprowadzić w błąd, a także treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych. W przypadku wysłania takich treści Fundacja ma prawo zablokować Użytkownikowi dostęp do świadczonych Usług oraz wystąpić na drogę sądową z roszczeniem odszkodowawczym.Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za treść wiadomości prywatnych wysyłanych do niej przez Użytkowników w ramach Serwisu.

3.4 Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu do rozsyłania ofert oraz reklam towarów i usług.

4. Rodzaj i zakres świadczonych usług

Usługi wskazane w niniejszym rozdziale świadczone są nieodpłatnie.

Fundacja na zlecenie Użytkownika za pośrednictwem Serwisu umożliwia Użytkownikowi:

4.1. Dostęp do informacji zawartych w Serwisie

4.1.1. Realizacja usługi dostępu do informacji zawartych w Serwisie następuje z chwilą wpisania przez Użytkownika adresu strony internetowej Serwisu w przeglądarce internetowej. Korzystanie przez Użytkownika z Usługi jest anonimowe.

4.2. Dostęp do treści audio/video zamieszczonych w zewnętrznym serwisie YouTube

4.2.1 Realizacja usługi dostępu do treści audio/video zamieszczonych w zewnętrznym serwisie YouTube, następuje poprzez kliknięcie symbolu ”odtwórz”, przy odpowiednim materiale audio/video umieszczonym w Serwisie. Po kliknięciu zostanie uruchomiony materiał z serwisu YouTube, który umieszczony jest w Serwisie. Korzystanie przez Użytkownika z Usługi jest anonimowe.

4.3. Korzystanie z usługi tłumacz języka migowego

4.3.1 Realizacja usługi tłumacza języka migowego, następuje po kliknięciu w symbol tłumacza PJM zamieszczony w Serwisie. Po kliknięciu użytkownik zostaje przeniesiony na serwis zewnętrzny, gdzie możliwe jest połączenie się z tłumaczem poprzez kliknięcie w przycisk „Połącz z Tłumaczem”. Do momentu nawiązania połączenia korzystanie przez Użytkownika z Usługi jest anonimowe.

4.4. Przesłanie aplikacji za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego

4.4.1. Realizacja usługi polegającej na możliwości przesłania przez Użytkownika formularza rekrutacyjnego, następuje po kliknięciu  przycisku „aplikuj”. Użytkownik zostaje przeniesiony do formularza aplikacyjnego udostępnionego w zewnętrznym serwisie HR-Link.

4.4.2. W zewnętrznym serwisie Użytkownik powinien wypełnić formularz oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w celu realizacji tej Usługi. Wyrażenie zgody następuje poprzez zaznaczenie przycisku wyboru przy stosownej klauzuli i zatwierdzenie przyciskiem „Wyślij formularz aplikacyjny”. Formularz aplikacyjny posiada także opcję dodania dokumentu aplikacyjnego. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, telefonicznie lub w inny wskazany przez Użytkownika sposób, np. SMS. Do momentu uzupełnienia formularza korzystanie przez Użytkownika z Usługi jest anonimowe.

4.5 Przesłanie aplikacji za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego na poczet przyszłych rekrutacji

4.5.1. Realizacja Usługi polegającej na możliwości przesłania przez Użytkownika formularza rekrutacyjnego następuje po kliknięciu przycisku „aplikuj”. Użytkownik zostaje przeniesiony do formularza aplikacyjnego udostępnionego w zewnętrznym serwisie HR-Link.

4.5.2. W zewnętrznym serwisie Użytkownik powinien wypełnić formularz oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w celu realizacji tej Usługi. Wyrażenie zgody następuje poprzez zaznaczenie przycisku wyboru przy stosownej klauzuli i zatwierdzenie przyciskiem „Wyślij formularz aplikacyjny”. Formularz aplikacyjny posiada także opcję dodania dokumentu aplikacyjnego. Fundacja działająca na podstawie certyfikatu agencji pośrednictwa pracy o numerze 1863 ma prawo do przesyłania aplikacji innym podmiotom zainteresowanym kandydaturą Użytkownika przesyłającego swoje zgłoszenie. Fundacja zastrzega sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane zgłoszenia. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej lub telefonicznie lub w inny wskazany przez Użytkownika sposób, p.. SMS. Do momentu uzupełnienia formularza korzystanie przez Użytkownika z Usługi jest anonimowe.

4.6. Korzystanie z usługi Newslettera

4.6.1. Realizacja Usługi polegającej na przesyłanie użytkownikom przez Operatora usługi Newslettera następuje poprzez uzupełnienie przez Użytkownika formularza zapisu na Newsletter, który jest udostępniony w Serwisie i wyrażeniu zgody na przesyłanie informacji handlowej.

4.6.2. Usługa Newslettera polega na wysyłaniu przez Operatora Usługi na podany przez subskrybentów adres e-mail wiadomości o aktualnościach, bieżących, planowanych wydarzeniach, ofertach pracy, artykułach Fundacji. W ramach Usługi Newslettera nie będą przesyłane treści cyfrowe.

4.6.3. Korzystać z Usługi Newsletter może osoba, która na stronie internetowej www.integralia.pl w części zatytułowanej Newsletter:
a) poda w formularzu adres e-mail,
b) wyrazi zgodę na przesyłanie informacji handlowej w postaci Newslettera,
c) Kliknięcie przycisku „Zapisz się” spowoduje przesłanie podanego adresu e-mail do Operatora Usługi.

4.6.4. Po wypełnieniu formularza Użytkownik otrzyma, na adres e-mail wskazany w formularzu, wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie zapisu na Newsletter. Usługa Newslettera zostanie uruchomiona tylko wówczas, gdy Użytkownik potwierdzi zapis na Newsletter poprzez kliknięcie w dedykowany link, który otrzyma w wiadomości e-mail od Administratora.

4.6.5. Do momentu uzupełnienia formularza korzystanie przez Użytkownika z Usług jest anonimowe.

4.6.6. Newsletter będzie przesyłany do Użytkownika cyklicznie na wskazany w zgłoszeniu adres mailowy.

4.6.7. Rezygnacja z otrzymywania Newslettera następuje poprzez kliknięcie w link do anulacji, który jest dołączony w każdym mailu zawierającym newsletter. Fundacja może zaprzestać świadczenia Usługi, o której mowa w ust. 1 lit. f w przypadku zmian w funkcjonowaniu tej Usługi lub wycofania tej Usługi.

4.6.8. Poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach usługi Newsletter, stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa. Kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody Operatora Usługi stanowić może naruszenie prawa.

4.7. Umówienie spotkania – doradztwo kariery

4.7.1. Realizacja Usługi umówienia spotkania – doradztwo kariery następuje poprzez uzupełnienie przez Użytkownika formularza zapisu na doradztwo kariery udostępnionego w Serwisie oraz wyrażenie zgody na jednorazowy kontakt w celu umówienia spotkania.

4.7.2.Wyrażenie zgody następuje poprzez zaznaczenie przycisku wyboru przy stosownej klauzuli i zatwierdzenie przyciskiem „Umów się na konsultację”. Do momentu uzupełnienia formularza korzystanie przez Użytkownika z Usług jest anonimowe.

4.8. Umówienie prezentacji dla firm

4.8.1. Realizacja Usługi umówienia spotkania dla firm następuje poprzez uzupełnienie przez Użytkownika formularza zapisu na spotkanie udostępnionego w Serwisie oraz wyrażenie zgody na jednorazowy kontakt w celu umówienia spotkania.

4.8.2. Wyrażenie zgody następuje poprzez zaznaczenie przycisku wyboru przy stosownej klauzuli i zatwierdzenie przyciskiem „Umów się na spotkanie”. Do momentu uzupełnienia formularza korzystanie przez Użytkownika z Usług jest anonimowe.

4.9. Korzystanie z formularza kontaktowego

4.9.1. Realizacja Usługi polegającej na możliwości zgłoszenia przez Użytkownika prośby o kontakt następuje poprzez uzupełnienie przez Użytkownika formularza kontaktu udostępnionego w Serwisie oraz wyrażenie zgody na jednorazowy kontakt w celu umówienia spotkania.

4.9.2. Wyrażenie zgody i złożenie oświadczenia następuje poprzez zaznaczenie przycisku wyboru przy stosownej klauzuli i zatwierdzenie przyciskiem „Wyślij wiadomość”. Do momentu uzupełnienia formularza korzystanie przez Użytkownika z Usług jest anonimowe.

5. Ochrona danych osobowych

5.1. Administratorem danych osobowych udostępnionych Fundacji przez Użytkownika w celu realizacji Usług, o których mowa w 4.1-4.9. powyżej jest Fundacja.

5.2. W przypadku realizacji Usługi, o której mowa w:
a) pkt 4.4. – 4.5 Administratorem danych osobowych może stać się inny podmiot na rzecz którego Fundacja realizuje proces rekrutacji;
b) pkt 4.3. – Administratorem danych osobowych może stać się Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki w Warszawie (03-741) przy ul. Białostockiej 4., tj. podmiot który wykonuje dla Fundacji usługę tłumaczenia;
c) pkt 4.2. – Administratorem danych osobowych może być m.in. Google Ireland Limited z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

5.3. Szczegółowe informacje odnośnie Administratora danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika w związku z realizacją Usług, znajdują się na stronie www.integralia.pl w sekcji ochrona danych osobowych.

5.4. Administrator powołał Inspektora danych osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem ul. Hestii 1, 81-731 Sopot lub e-mailowo na adres iod@integralia.pl.

6. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z serwisu

6.1. Wymaganiem technicznym dotyczącym korzystania z Usług jest sprzęt z dostępem do połączenia z siecią internet.

6.2. Korzystając z Usługi należy używać programów antywirusowych oraz zapór sieciowych (firewall) i na bieżąco je aktualizować.

6.3. Działanie plików Cookies opisane jest w dokumencie Polityka prywatności.

7. Reklamacje

7.1. Użytkownik może zgłosić reklamacje w sprawach związanych z Usługami świadczonymi na podstawie niniejszego Regulaminu.

7.2. Reklamacje można składać:
a) elektronicznie na adres: fundacja@integralia.pl;
b) pisemnie, na adres: ul. Hestii 1, 81-731 Sopot.

7.3. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania na piśmie lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji lub pocztą elektroniczną, jeśli taki sposób odpowiedzi wybrał Użytkownik.

7.4. Reklamacja powinna zawierać opis podstaw reklamacji oraz następujące dane składającego reklamację:
a) imię i nazwisko,
b) telefon kontaktowy,
c) adres do korespondencji (możliwy adres e-mailowy).

8. Postanowienia końcowe

8.1. Serwis zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim i materiały opatrzone znakami towarowymi. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa własności intelektualnej.

8.2. Wszelkie kopiowanie, wprowadzanie zmian, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści bez zgody Fundacji jest zakazane, o ile nie wynika to z odrębnych umów lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

8.3. Opublikowane w Serwisie materiały lub informacje, o ile nie jest to wyraźnie stwierdzone, nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

8.4. Fundacja informuje, że Serwis zawiera odnośniki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi należy się zapoznać. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.

8.5. Fundacja zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia Serwisu lub poszczególnych Usług celem przeprowadzenia prac konserwacyjnych.

8.6. Fundacja zastrzega sobie możliwość usunięcia lub modyfikacji treści oraz funkcji Serwisu, a także zmian zasad korzystania z Serwisu.

8.7. Regulamin może zostać zmieniony przez Fundację z ważnych przyczyn. W przypadku zmiany Regulaminu  Fundacja umieści informację o zmianie Regulaminu w Serwisie oraz udostępni nieodpłatnie zmieniony Regulamin w sposób umożliwiający jego pozyskiwanie, odtwarzanie, utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego Użytkownika oraz drukowanie.

8.8. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem akceptacji dla tych zmian.

8.9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

8.10. Regulamin obowiązuje od dnia 12.05.2024 r.

Chcesz być na bieżąco?