Przejdź do treści

Statut

Statut Fundacji Grupy ERGO Hestia na rzecz integracji zawodowej osób z niepełnosprawnościami Integralia

(tekst jednolity z dnia 22 czerwca 2021 roku)

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą “Fundacja Grupy ERGO Hestia na rzecz integracji zawodowej osób
z niepełnosprawnościami Integralia”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA z siedzibą w Sopocie, zwane dalej Fundatorem, aktem notarialnym Rep. A Nr 1781/2004, sporządzonym w dniu 12 lutego 2004 roku przez notariusza Jana Skwarlińskiego, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Gdańsku, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 roku, poz. 2167, z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest Sopot.

§ 4

Ministrem właściwym jest Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

§ 5

  1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dla właściwego realizowania założonych przez siebie celów społecznych i gospodarczych.
  2. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami.

§ 6

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady i filie, zwane dalej „ośrodkami zamiejscowymi” w kraju i za granicą.

§ 7

  1. Fundacja używa pieczęci podłużnej lub okrągłej, wskazującej jej nazwę i siedzibę.
  2. Fundacja może używać znaku graficznego z napisem wskazującym jej nazwę.
  3. Fundacja może używać w obrocie nazwy skróconej „Fundacja Grupy ERGO Hestia Integralia.

§ 8

Zasady przyznawania odznak i nagród ustalone zostaną w Regulaminie Przyznawania Odznak Honorowych, Nagród i Wyróżnień.

Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji

§ 9

Fundacja została powołana w celu prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie integracji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami.

§ 10

Fundacja realizuje swój cel statutowy poprzez:

1) tworzenie miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami,

2) poszukiwanie miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami,

4) doradztwo w zakresie aktywizacji społecznej, zawodowej osób z niepełnosprawnościami,

3) organizowanie i prowadzenie szkoleń dla osób z niepełnosprawnościami,

5) integrację społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnościami w społeczeństwie,

6) wspieranie edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami,

7) prowadzenie działalności gospodarczej w rozmiarze zapewniającym realizację celu statutowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

8) prowadzenie działalności popularyzatorskiej w zakresie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami,

9) prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej,

10) organizowanie i prowadzenie konkursów, imprez artystycznych, widowiskowych, turystycznych i sportowych, w szczególności z udziałem osób z niepełnosprawnościami,

11) wspomaganie inicjatyw społecznych zgodnych z ideami Fundacji,

12) gromadzenie i opracowywanie informacji o środowisku osób z niepełnosprawnościami,

13) współpracę z innymi krajowymi organizacjami i instytucjami w zakresie realizacji zadań statutowych,

14) współpracę z międzynarodowymi organizacjami o podobnym charakterze.

§ 11

Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w następującym zakresie:

1) 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,

2) 58.11.Z Wydawanie książek,

3) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,

4) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,

5) 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

6) 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów,

7) 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych

8) 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych i ogólnodostępnych i abonamentowych,

9) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

10) 66.29.Z – Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne;

11) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,

12) 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,

13) 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,

14) 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,

15) 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,

16) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

17) 85.59.A Nauka języków obcych,

18) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

19) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,

20) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,

21) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

22) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych

23) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

24) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,

25) 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,

26) 73.20.Z Badania rynku i opinii publicznej,

27) 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,

28) 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,

29) 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,

30) 91.01.A Działalność bibliotek,

31) 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych,

32) 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem.

Nieodpłatna działalność pożytku publicznego i odpłatna działalność pożytku publicznego będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.

§ 12

Fundacja nie może:
1) udzielać pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi jej członkowie, członkowie organów, pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2) przekazywać majątku na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywać majątku na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji
4) kupować towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 13

Dla osiągnięcia celu, o którym mowa w § 9 Statutu, Fundacja może wspierać działalność innych podmiotów prowadzących działalność zbieżną z celem Fundacji, w tym przystępować do spółek.

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji

§ 14

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski oraz środki pieniężne, papiery wartościowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.
2. Na fundusz założycielski składa się wniesiona przez Fundatora kwota pieniężna w wysokości 30 000 (słownie: trzydzieści tysięcy) złotych.
3. W majątku Fundacji Fundator przeznacza kwotę w wysokości 10 000 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych na działalność gospodarczą, o której mowa w § 33 Statutu.

§ 15

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.

§ 16

Dochody Fundacji pochodzą z następujących źródeł:

1) darowizn, spadków, zapisów,

2) subwencji i dotacji od instytucji państwowych i osób prawnych,

3) środków uzyskanych ze zbiórek publicznych, loterii, aukcji i imprez publicznych organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz, po uzyskaniu zezwoleń określonych właściwymi przepisami,

4) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,

5) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

§ 17

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to jedynie wtedy, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że wartość ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku przewyższa długi spadkowe.

Rozdział IV
Organy i sposób zorganizowania Fundacji

§ 18

1. Organami Fundacji są:
a) Rada Nadzorcza Fundacji,
b) Zarząd Fundacji.

2. Członkowie Rady Nadzorczej Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu, mogą jednak domagać się od Fundacji zwrotu poniesionych i uzasadnionych kosztów związanych z tą działalnością, z zastrzeżeniem §19 ust.3 pkt 3.
3. Nie wolno łączyć funkcji członka Rady Nadzorczej Fundacji i Zarządu Fundacji


§ 19

1. Rada Nadzorcza Fundacji jest organem kontrolnym i nadzorczym, powoływanym przez Fundatora.

2. Rada Nadzorcza Fundacji składa się z trzech do pięciu członków w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powoływanych na czas nieokreślony i odwoływanych w każdym czasie przez Fundatora. Odwołanie nie wymaga podania przyczyny.

3. Członkowie Rady Nadzorczej Fundacji nie mogą:
1) być członkami organu zarządzającego Fundacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
2) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 20

Rada Nadzorcza Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Fundacji, nie rzadziej niż dwa razy w roku.

§ 21

1.Uchwały Rady Nadzorczej Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, z tym, że dla ważności tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Przewodniczącego, lub w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczącego.
2. Każdy członek Rady Nadzorczej Fundacji ma jeden głos.
3. Rada Nadzorcza Fundacji może podejmować uchwały także w trybie pisemnym oraz przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, po uzyskaniu jednomyślnej i każdorazowej zgody Rady Nadzorczej Fundacji na zastosowanie tego trybu (przy czym środek komunikacji elektronicznej musi zapewnić identyfikację i bezpieczeństwo).
4.Działalność, organizację pracy i zasady podejmowania uchwał Rady Nadzorczej Fundacji określa Regulamin Rady Nadzorczej ustanawiany przez Radę Nadzorczą Fundacji.

§ 22

Zakres kompetencji Rady Nadzorczej Fundacji obejmuje:
1) prowadzenie kontroli działalności Zarządu Fundacji
2) sprawowanie nadzoru nad działalnością Fundacji,
3) zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji,
4) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji,
5) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
6) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd Fundacji,
7) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji, wraz z planowanymi budżetami wydatków,
8) wyrażenie zgody na zaciągniecie przez Zarząd Fundacji zobowiązań lub dokonywania wydatków o wartości przekraczającej jednorazowo 50 000 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) w stosunku do jednego podmiotu oraz o wartości przekraczającej 200 000 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych) skumulowanych w stosunku do jednego podmiotu w ciągu jednego roku obrotowego.

§ 23

1.Zarząd Fundacji składa na piśmie Radzie Nadzorczej Fundacji sprawozdanie z działalności przynajmniej dwa razy w roku kalendarzowym.
2. Rada Nadzorcza Fundacji zatwierdza sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji zwykłą większością głosów.


§ 24

1. Zarząd Fundacji powoływany jest przez Fundatora bezterminowo.
2. Zarząd składa się z jednego do pięciu członków.
3. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbow

§ 25

Fundator może powołać lub odwołać Zarząd lub każdego z jego członków w każdym czasie.

§ 26

1. Działalność, organizację pracy i zasady wynagradzania Zarządu określa Regulamin Zarządu ustanawiany przez Fundatora.
2. Zarząd działa przy pomocy Biura Fundacji.

§ 27

1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub innym stosunku cywilnoprawnym.
2. Do zawierania umów z członkami Zarządu upoważniony jest Fundator..

§ 28

Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących działania Fundacji nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Nadzorczej Fundacji i Fundatora.

§ 29

Do uprawnień i obowiązków Zarządu należą w szczególności następujące sprawy:
1) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
2) uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
3) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
4) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
5) ustalanie regulaminu określającego organizację i działalność Biura Fundacji,
6) tworzenie i znoszenie ośrodków zamiejscowych Fundacji,
7) ustalanie Regulaminu Przyznawania Odznak Honorowych, Nagród i Wyróżnień,
8) występowanie z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji,
9) zaciąganie bez zgody Rady Nadzorczej zobowiązań lub dokonywanie wydatków o wartości nie przekraczającej jednorazowo 50 000 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) w stosunku do jednego podmiotu oraz o wartości nieprzekraczającej 200 000 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych) skumulowanych w stosunku do jednego podmiotu w ciągu jednego roku obrotowego,
10) przygotowywanie i przedkładanie Radzie Nadzorczej Fundacji do zatwierdzenia następujących dokumentów:
a) rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji, wraz z planowanym budżetem wydatków,
b) sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji,
c) rocznych sprawozdań finansowych Fundacji.

§ 30

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest Zarząd, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes.

§ 31

1. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. Do ważnego podjęcia uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy członków zarządu, a przy Zarządzie dwuosobowym – obecność obydwu członków Zarządu.

2. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, uchwały Zarządu podejmowane są jednoosobowo.

§ 32

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

Rozdział V
Działalność gospodarcza Fundacji

§ 33

1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:

1) 58.11.Z – Wydawanie książek,
2) 58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
3) 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza,
4) 59.20.Z – Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
5) 63.99.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
6) 66.29.Z – Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne 70.21.Z – Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
7) 70.22. – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
i zarządzania,
8) 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych,
9) 73.12.A – Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
10) 73.12.B – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
11) 73.12.C – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
12) 73.12.D – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
13) 77.40.Z – Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
14) 78.10.Z – Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
15) 78.20.Z – Działalność agencji pracy tymczasowej,
16) 78.30.Z – Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
17) 82.11.Z – Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
18) 82.19.Z – Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
19) 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
20) 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
21) 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację.

2. Działalność gospodarcza prowadzona jest wyłącznie jako dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego.

3. Działalność gospodarcza nie może być prowadzona w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności, w odniesieniu do którego Fundacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego.

4. Działalność gospodarcza będzie rachunkowo wyodrębniona w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników z tej działalności, z uwzględnieniem przepisów o rachunkowości.

§ 34

Fundacja przeznacza cały swój dochód (nadwyżkę przychodów nad kosztami) na realizację celów statutowych.

Rozdział VI
Zmiana Statutu

§ 35

Decyzje w kwestii zmiany statutu, w tym zmiany celu Fundacji, podejmuje Fundator.

Rozdział VII
Likwidacja Fundacji

§ 36

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§ 37

1. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Fundator.

2. Likwidatorem Fundacji jest Zarząd, chyba, że co innego wynika z decyzji Fundatora,
o której mowa w ust.1.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe

§ 38

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy ustawy
o fundacjach.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Chcesz być na bieżąco?