Przejdź do treści

Zasady korzystania z usługi newsletter

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Grupy ERGO Hestia na rzecz integracji zawodowej osób z niepełnosprawnościami Integralia z siedzibą w Sopocie (81-731 Sopot, ul. Hestii 1). Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Osoba, której dane dotyczą może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:
  1. pisemnie, na adres: ul. Hestii 1, 81-731 Sopot;
  2. za pośrednictwem adresu mailowego: iod@integralia.pl;
 2. Dane są przetwarzane w związku z udziałem w usłudze Newsletter.
 3. Przekazanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody w zakresie udziału w usłudze Newsletter jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie będzie możliwe przekazywanie Pani/Panu Newslettera programu Sprawny staż.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolnie udzielona zgoda, a przetwarzanie danych odbywa się w zgodzie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219).
 5. Informujemy także, że nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom, w tym do państw trzecich.
 6. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody, rezygnacji z subskrypcji Newslettera, bądź też do zakończenia wydawania Newslettera przez Fundację Integralia, a po tym czasie, na podstawie uzasadnionego interesu Administratora do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu korzystania z usługi.
 7. Fundacja Integralia zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym:
  1. prawa dostępu do treści własnych danych osobowych,
  2. prawa do sprostowania danych osobowych,
  3. prawo do zmiany, usunięcia lub przenoszenia danych osobowych,
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami.
 8. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Pani/Pana dane osobowe są chronione przez Fundację Integralia przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
 10. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych na stronie integralia.pl zostały określone w Regulaminie https://integralia.pl/regulamin-serwisu/ oraz w Polityce prywatności: https://integralia.pl/polityka-prywatnosci/
Chcesz być na bieżąco?